Navigation: CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN CHI TIẾT > 3.6. Tài sản >

3.6.5. Kiểm kê tài sản

 

  

 

Chọn Tài sản → Kiểm kê tài sản

Chọn  hoặc bấm tổ hợp phím <Ctrl + N>

Ngày kiểm kê: nhập ngày kiểm kê tài sản

Loại tài sản: chọn loại tài sản

Bộ phận quản lý: chọn bộ phận quản lý

Bấm vào biểu tượng  để truy xuất các tài sản hiện có

Nhập họ tên, chức vụ của đối tượng tham gia kiểm kê tài sản

Tích đối với những tài sản còn tồn tại, đối với những tài sản không tồn tại thì  

Phản ánh chất lượng của tài sản tại cột “Chất lượng”: gõ text

Kiến nghị xử lý với tài sản: gõ text

Nhấn vào biểu tượng  để lưu