Navigation: CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN CHI TIẾT > 3.7. Công cụ >

3.7.5. Kiểm kê công cụ

 

  

 

Chọn Công cụ → Kiểm kê công cụ dụng cụ

Chọn  hoặc bấm tổ hợp phím <Ctrl + N>

Ngày kiểm kê: nhập ngày kiểm kê công cụ dụng cụ

Loại công cụ: chọn loại công cụ dụng cụ

Bộ phận quản lý: chọn bộ phận quản lý

Bấm vào biểu tượng  để truy xuất các công cụ hiện có

Nhập họ tên, chức vụ của đối tượng tham gia kiểm kê công cụ

Phản ánh chất lượng của công cụ tại cột “Chất lượng”: gõ text

Kiến nghị xử lý với công cụ: gõ text

Nhấn vào biểu tượng  để lưu